INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SEMINARIUM MAŁOPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I KANALIZACJI, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

25 WRZEŚNIA 2018 (WTOREK)

 

Hotel SWING
sala konferencyjna: SWING
31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 124  • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej wspomagające lub zastępujące tradycyjne systemy kanalizacyjne. Prawidłowy dobór separatorów substancji ropopochodnych oraz armatury kanalizacyjnej
  • Wysoka wytrzymałość, szczelność i twardość połączona z wysoką odpornością na ścieranie i korozję. Systemy rur kamionkowych - rozwiązanie dla kolejnych pokoleń. Przykłady nietypowych rozwiązań w przypadku budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych
  • Nowatorskie rozwiązań w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych, rozwiązania do 4000 RLM. Komercyjny system odzyskiwania wody deszczowej Envireau oraz separatory w pełni retencyjne, koalescencyjne w miejscach wysokiego ryzyka zanieczyszczenia wód deszczowych związkami ropopochodnymi
  • Komunalna technika ściekowa. Systemy kanalizacji ciśnieniowej i zapobieganie powstawaniu odorów. Komunalne przepompownie ścieków oraz odprowadzanie ścieków przy pomocy przepompowni znajdujących się wewnątrz budynków
  • Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych TVR T -  skuteczne sposoby regulacji i posadawiania włazów i wpustów wpływające na komfort użytkowania  nawierzchni dróg publicznych
  • Oczyszczanie wód opadowych z metali ciężkich oraz związków ropopochodnych z wykorzystaniem systemów D-RAINCLEAN oraz INNOLET
  • Prawidłowy dobór przepustnic, zasuw i  zaworów napowietrzająco – odpowietrzających w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Automatyczne zawory regulacyjne o  napędzie ręcznym, elektrycznym lub pneumatycznym – przykłady zastosowań rozwiązań ekonomicznych w zarządzaniu złożoną infrastrukturą techniczną
  • Wysokie standardy europejskie w dziedzinie prefabrykatów betonowych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodne z normą PN-EN 206:2014-04. Studzienki włazowe i bezwłazowe w kostrukcji wzmocnionej. Właściwości użytkowe wpustów ulicznych oraz zbiorniki retencyjne i wyroby nietypowe- przykłady zastosowań
  • Nietypowe rozwiązania indywidualne z zakresu wentylatorów i wywietrzników dachowych. Wentylacja hybrydowa w kontekście badań aerodynamicznych, pomiarów parametrów przepływowych i akustyki użytkowej. Zestawy rozruchowe, zestawy sterowniczo-zabezpieczające i układy automatycznej kontroli ciągu w praktyce
  • Problemy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne wynikające z nowelizacji ustaw i przepisów przy realizacji i odbiorach liniowych obiektów infrastruktury technicznej. Prawo Wodne w pigułce - odprowadzania ścieków opadowych, roztopowych i  sanitarnych w teorii i w praktyce

 

Unikalne rozwiązania techniczne obecne w przewodach i kablach oferowanych przez nkt cables. Nowe wyroby w ofercie nkt cables

Systemy prowadzenia tras kablowych - aktualne i nowe rozwiązania

Projektowanie systemów elektrycznych. Dobór zasilania gwarantowanego w systemie zasilania obiektów

Instalacje telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych w świetle obowiązującego rozporządzenia MTBiGM - projektowanie, realizacja, wsparcie techniczne