INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SEMINARIUM DOLNOŚLĄSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I KANALIZACJI, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

20 WRZEŚNIA 2018 (CZWARTEK)

Haston Congress Center,
sala Rolls Royce, parter
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3  • Wysoka wytrzymałość, szczelność i twardość połączona z wysoką odpornością na ścieranie i korozję. Systemy rur kamionkowych - rozwiązanie dla kolejnych pokoleń. Przykłady nietypowych rozwiązań w przypadku budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych
  • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej wspomagające lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne. Prawidłowy dobór separatorów substancji ropopochodnych oraz armatury kanalizacyjnej
  • Oczyszczanie wód opadowych z metali ciężkich oraz związków ropopochodnych z wykorzystaniem systemów D-RAINCLEAN oraz INNOLET
  • Minimalizacja kosztów przy zagospodarowaniu wód deszczowych z terenu dróg – STORMBOX, to system skrzynek przeznaczony do zagospodarowania wody poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie z dopuszczeniem do zastosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie dróg publicznych, wewnętrznych i parkingów zgodnie z aprobatą IBDiM oraz raportu OFI potwierdzającego wytrzymałość skrzynki na ciśnienie hydrodynamiczne 180 bar
  • GRUNTON samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników oraz INSULARIS PIANO  pianobeton o doskonałych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej gwarantujący dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji  - nowoczesne rozwiązania dla budownictwa wodno-kanalizacyjnego
  • Wysokie standardy europejskie w dziedzinie prefabrykatów betonowych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodne z normą PN-EN 206:2014-04.Studzienki włazowe i bezwłazowe w konstrukcji wzmocnionej. Właściwości użytkowe wpustów ulicznych oraz zbiorniki retencyjne i wyroby nietypowe- przykłady zastosowań
  • Prefabrykaty dla odwodnień i kanalizacji - cechy użytkowe wyrobów, wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych. Parametry techniczne i obowiązki producentów według Norm Zharmonizowanych.  SPEBK/ BETARD - program dla kanalizacji
  • Prawidłowy dobór przepustnic, zasuw i  zaworów napowietrzająco – odpowietrzających w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Automatyczne zawory regulacyjne o  napędzie ręcznym, elektrycznym lub pneumatycznym – przykłady zastosowań rozwiązań ekonomicznych w zarządzaniu złożoną infrastrukturą techniczną
  • Nietypowe rozwiązania indywidualne z zakresu wentylatorów i wywietrzników dachowych. Wentylacja hybrydowa w kontekście badań aerodynamicznych, pomiarów parametrów przepływowych i akustyki użytkowej. Zestawy rozruchowe, zestawy sterowniczo-zabezpieczające i układy automatycznej kontroli ciągu w praktyce
  • Projekt budowlany zamienny – teoria a praktyka w świetle nowelizacji i zmian Prawa budowlanego. Wymogi formalne, niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i opinie. Istotne odstępstwa w odniesieniu do sieci i przyłączy. Konsultacje merytoryczne

 

Unikalne rozwiązania techniczne obecne w przewodach i kablach oferowanych przez nkt cables. Nowe wyroby w ofercie nkt cables

Systemy prowadzenia tras kablowych - aktualne i nowe rozwiązania

Projektowanie systemów elektrycznych. Dobór zasilania gwarantowanego w systemie zasilania obiektów

Instalacje telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych w świetle obowiązującego rozporządzenia MTBiGM - projektowanie, realizacja, wsparcie techniczne