BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM PODKARPACKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

19 WRZEŚNIA 2018 (ŚRODA)

Hotel Rzeszów, Sala Marszałkowska, poziom 2
35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44 • Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych TVRT -  skuteczne sposoby regulacji i posadawiania włazów i wpustów wpływające na komfort użytkowania  nawierzchni dróg publicznych
 • Stabilizacja powierzchni skarp zagrażających uczestnikom ruchu  oraz uszkodzeniem infrastruktury drogowej na skutek spadających odłamków skalnych, lawin czy spływów gruzowych. Nowoczesne wyroby z siatek stalowych do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym
 • Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego, w betonach konstrukcyjnych oraz w mieszankach mineralno-asfaltowych
 • Kompletny program dla infrastruktury podziemnej z betonu i żelbetu charakteryzujący się wysoką jakością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami: bariery drogowe Rebloc, odwodnienia liniowe Pfuhler Rinne, rury z kinetami oraz profile ramowe i gardzielowe
 • Innowacyjne rozwiązania  i materiały do wypełnień dylatacji na drogach i autostradach. Przykłady doboru w zależności od nawierzchni i przewidywanych obciążeń inwestycji nowych i modernizowanych
 • Zasady prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z powierzchni ulic i parkingów. Rozwiązanie systemowe pełniące funkcję krawężnika i odwodnienia liniowego. System odwodnienia szynowego. Odwodnienia liniowe - techniczne z rusztem z polimerobetonu typ DM
 • Jak zwiększyć trwałość nawierzchni asfaltowych na skrzyżowaniach, drogach o ciężkim ruchu (np. autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice, place manewrowe), lotniskach przez zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych? Nowy rozdział w dziedzinie technologii asfaltowej w Polsce – asfalty ORBITON HiMA charakteryzujące się odwróconą proporcją lepiszcza i polimerów, wykazujące poprawione właściwości w zakresie: odporności na warunki atmosferyczne – podwyższona odporność na pękanie w wyniku skurczu termicznego, odporności na koleinowanie w tym również w podwyższonej temperaturze (badana również w 70°C), odporności na spękania odbite oraz dużą trwałością zmęczeniową
 • Minimalizacja kosztów przy zagospodarowaniu wód deszczowych z terenu dróg – STORMBOX, to system skrzynek przeznaczony do zagospodarowania wody poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie z dopuszczeniem do zastosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie dróg publicznych, wewnętrznych i parkingów zgodnie z aprobatą IBDiM oraz raportu OFI potwierdzającego wytrzymałość skrzynki na ciśnienie hydrodynamiczne 180 bar
 • Stabilizacja gruntów PolGrid i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych EcoLock w inżynierii lądowej i wodnej
 • Nowe podejście do stabilizacji gruntów. Wysokiej jakości spoiwa wapienne oraz urządzenia zapewniające obniżenie kosztów budowy, podniesienie efektywności i optymalizację czasu pracy
 • Georuszty heksagonalne Tensar TriAx  - efektywnym sposobem stabilizacji dolnych warstw konstrukcji oraz optymalizacji nawierzchni drogowych
 • Rola retencji wód deszczowych poprzez zastosowanie rur na bazie kruszyw bazaltowych w systemach kanalizacyjnych jako najtrwalsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Nowe trendy w kanalizacji dzięki zastosowaniu nowych produktów
 • Teoria i praktyka stosowania procedur środowiskowych wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przygotowaniu inwestycji drogowych związanych z:
  -  zasadami kwalifikowania przedsięwzięć
  -  zmianami wprowadzonymi nową ustawą Prawo Wodne
  -  okresem „ważności” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach