BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM PODKARPACKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

28 LISTOPADA 2017 r. (WTOREK)

Hotel Rzeszów, Sala Marszałkowska, poziom 2
35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44


  • Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  przy zastosowaniu rozwiązań w budownictwie drogowym. Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe oraz  zalety ścian oporowych  z gruntu zbrojonego
  • Nowoczesne rozwiązania dla budownictwa drogowego. Samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników, pustych przestrzeni wokół tuneli, wymiany nienośnych gruntów oraz wykonywania podbudów w budownictwie komunikacyjnym.
  • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej wspomagające lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne. Prawidłowy dobór separatorów substancji ropopochodnych oraz armatury kanalizacyjnej
  • Nowa koncepcja absorpcji energii w zastosowaniach geowłóknin. Innowacyjne geomembrany i geokompozyty drenażowe - więcej funkcji, więcej możliwości aplikacji
  • Projektowanie oświetlenia drogowego  zgodne z normą DIN EN 40-4  i certyfikatem CE. Przykłady nietypowych rozwiązań zapewniających wysoką efektywność świetlną, estetykę i bierne bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych
  • Skuteczne sposoby redukcji hałasu drogowego jako wyzwanie nowoczesnej inżynierii drogowej. Technologia tzw. „cichych nawierzchni”. Asfalty do specjalnych zastosowań
  • Stabilizacja gruntów i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych w inżynierii lądowej i wodnej
  • Przygotowanie inwestycji drogowej – aktualne zmiany i wymagania związane z procesem budowlanym wynikające z nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne